โลโก้บริษัท
social

contact_page โปรแกรมการฝึกงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน : 4 เดือนขึ้นไป

สาขาที่ต้องการ : ปวส. และปริญญาตรี

สาขาที่ต้องการ

สาขา ช่วงระยะเวลา
สาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับปวส.
1.สาขาไฟฟ้า เดือนมิถุนายน
2.สาขาเครื่องกล,เทคนิคการผลิต เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
3.สาขาออกแบบแม่พิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
4.สาขาช่างยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
สาขาบริหารธุรกิจ ระดับปวส.
1.สาขาบัญชี,การเงิน เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2.การตลาด เดือนมกราคม - พฤษภาคม
3.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ปริญญาตรี
1.สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน
3.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน
4.สาขาชีวอนามัย, ความปลอดภัย เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
5.สาขาสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม

เวลาทำงาน : ฝึกงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน และมีวันหยุดตามปฏิทินบริษัท

การจ่ายเบี้ยเลี้ยง : บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษา เป็นรายวัน ตามระดับ ดังต่อไปนี้

  • 1. ปวส. ค่าเบี้ยเลี้ยง 290 บาท/วัน
  • 2. ปริญญาตรี ค่าเบี้ยเลี้ยง 350 บาท/วัน
  • บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาการปฏิบัติงาน/ OT. (Over Time) 1.5 เท่าของค่าแรงรายชั่วโมง โดยมี OT. ให้ทำทุกวัน

สวัสดิการ : ค่าห้องพัก, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าเคเบิ้ล ฟรี! บริษัทฯจ่ายให้ กิจกรรม กีฬา, สันทนาการ, กิจกรรมนำเที่ยวต่อปี, วันหยุดตามประเพณี

สิทธิประโยชน์ : มีโอกาสในการพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ หากผลการฝึกงานอยู่ในเกณฑ์ดี

ติดต่อ :

  • Tel. 02-7638890-2 Fax 02-7638893-4
  • คุณจันทร์เพ็ญ จีนเบี้ยว, คุณกมลชนก วันชัย
  • Email : jj@siamsenater.co.th
    kamonchanok@siamsenater.co.th