Get Adobe Flash player

นักศึกษาฝึกงาน

EN | TH

ระยะเวลาการฝึกงาน :

 4 เดือนขึ้นไป

สาขาที่ต้องการ :

  ปวส. และปริญญาตรี

สาขาที่ต้องการ :

สาขา

ช่วงระยะเวลา


สาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับปวส.

- สาขาไฟฟ้า

- สาขาเครื่องกล,เทคนิคการผลิต

- สาขาออกแบบแม่พิมพ์

- สาขาช่างยนต์

สาขาบริหารธุรกิจ ระดับปวส.

- สาขาบัญชี,การเงิน

- การตลาด

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี

- สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

- สาขาชีวอนามัย, ความปลอดภัย

- สาขาสิ่งแวดล้อม


- เดือนมิถุนายน

- เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

- เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

- เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม


- เดือนมกราคม - พฤษภาคม

- เดือนมกราคม - พฤษภาคม

- เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม


- เดือนมกราคม - พฤษภาคม

- เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน

- เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน

- เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

- เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม

เวลาทำงาน :

ฝึกงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน และมีวันหยุดตามปฏิทินบริษัท

การจ่ายเบี้ยเลี้ยง :

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษา เป็นรายวัน ตามระดับ ดังต่อไปนี้

1. ปวส. ค่าเบี้ยเลี้ยง 190 บาท/วัน

2. ปริญญาตรี ค่าเบี้ยเลี้ยง 220 บาท/วัน

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาการปฏิบัติงาน/ OT. (Over Time) 1.5 เท่าของค่าแรงรายชั่วโมง โดยมี OT. ให้ทำทุกวัน

สวัสดิการ :

ค่าห้องพัก, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าเคเบิ้ล ฟรี! บริษัทฯจ่ายให้ กิจกรรม กีฬา, สันทนาการ, กิจกรรมนำเที่ยวต่อปี, วันหยุดตามประเพณี

สิทธิประโยชน์ :

มีโอกาสในการพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ หากผลการฝึกงานอยู่ในเกณฑ์ดี

ติดต่อ :

Tel. 02-7638890-2 Fax 02-7638893-4 

 คุณจันทร์เพ็ญ จีนเบี้ยว, คุณกมลชนก วันชัย 

 Email : jj@siamsenater.co.th,kamonchanok@siamsenater.co.th